เพิ่มประสิทธิภาพถ่านเลื้อเพลิงจากน้ำยางพาราและน้ำยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร แก้วหนูนวล, ณภัทร แซ่หวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของถ่านไม้ที่ผ่านการเคลือบด้วยน้ำยาง 2 ชนิด คือน้ำยางนาและน้ำยางพารา โดยในการทดลองที่ 1 จะใช้น้ำยางในความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันนั่นคือ 10 20 30 40 นำทดสอบประสิทธิภาพของถ่าน และเลือกถ่านที่มีความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพที่สุด มาทดสอบต่อในการทดลองที่ 2 โดยจะใช้น้ำยางความเข้มข้นเท่ากันแต่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำยางระหว่างเคลือบ (35, 40, 45, 50 องศาเซลเซียส) จนได้ถ่านที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด