เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศจำลองที่ใช้ดินจากแหล่งต่างๆในจังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันติชา แก้วทองประคำ, วรรัตน์ เกตุแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งน้ำเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในหลายๆด้าน เช่น บริโภคอุปโภค ใช้ในการคมนาคม ใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบนิเวศในน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นตัวกลางในการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ ซึ่งในแหล่งน้ำแต่ละแหล่งจะมีดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงนำดินจาก 3 แหล่งมาสร้างระบบนิเวศจำลอง เพื่อศึกษาว่าดินจากแหล่งใด ทำให้น้ำมีคุณภาพดีที่สุด สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมากที่สุด และมีความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่สุด ทำการทดลองโดย แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดควบคุมและชุดดินจากแหล่งต่างๆ3ชุด แต่ละการทดลองมีสิ่งมีชีวิตดังนี้ ปลาสอด(molly fish) ต้นผักแขยง(rice paddy herb) หอยกาบน้ำจืด หอยขม สาหร่ายหางกระรอก และบัวสาย ทำการวัดคุณภาพของน้ำ ได้แก่ ค่าpH ค่า Dissolved Oxygen(DO) ไนเตรต ไนไตรท์ และ แอมโมเนีย ศึกษาการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ดัชนีมวลร่างกายของปลาสอด และความสูงของต้นผักแขยง รวมทั้งศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา เก็บข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์