การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกาบาจากข้าวกล้องงอกที่ส่งผลต่อสารสื่อประสาทและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนุเดช ธัญธาดาพันธ์, วุฒิกร ภูริวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์, ธันวา บินล่าเต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นสารสกัดจากข้าวกล้อง

งอก โดยใช้ข้าว 4 ชนิด คือ ข้าวเหนียวเปลือกดำ ข้าวสังข์หยด ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เเละ ข้าวเล็บนกปัตตานี ที่ผ่านการกระตุ้นให้เกิดการงอกมีปริมาณกาบาสูงโดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มเซลล์ที่ได้รับอาหารเลี้ยงเซลล์

ผสมกับสารสกัดกาบาจากข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ , ข้าวสังข์หยด , ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เเละข้าวเล็บนกปัตตานี รวมถึงกลุ่มชุดควบคุม โดยกลุ่มเซลล์ที่ทดลองเเบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เซลล์ประสาท

(SH-SY5Y) และเซลล์หลอดเลือด (EA.hy962) โดยทดลองอยู่ 2 การทดลอง คือ ความเข้มข้นของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ , ข้าวสังข์หยด , ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เเละข้าวเล็บนกปัตตานี ซึ่งสรุปได้ว่าความเข้มข้นที่ 25 µg/mL เป็นความเข้มข้นที่ส่งผลดีต่อเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) และเซลล์หลอดเลือด (EA.hy962) และ ความเข้ากันได้ของเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) และเซลล์หลอดเลือด (EA.hy962) โดยทดสอบด้วยวิธี MTT assay ตรวจสอบการเพิ่มจำนวนเซลล์ตามหลักการเปลี่ยนสี (การวิเคราะห์สี) จากสีเหลืองของ MTT ไปจนถึงผลึกสีม่วงของสีฟอร์มาซานโดยใช้ปฏิกิริยาของเอนไซม์ ไมโตคอนเดรียรีดักเตสซึ่งพบในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น โดยทำการเลี้ยงเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) เเละเซลล์หลอดเลือด (EA.hy962) เป็นจำนวนอย่างละ 1 x 10⁴ เซลล์ต่อหลุม ใน 96 cell plate และบ่มในตู้ฟักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เติมสารสกัดข้าวกล้องงอก 4 ชนิด ได้เเก่ ข้าวเหนียวก่ำเปลือกดำ , ข้าวเฉี้ยงพัทลุง , ข้าวสังข์หยด และข้าวเล็บนกปัตตานี ที่ความเข้มข้น 25 , 50 , 100 และ 200 µg/mL โดยเเบ่งชุดการทดลองของสารสกัดข้าวกล้องงอกเเต่ละชนิด เเละเเต่ละเซลล์ที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 4 ครั้งซึ่งเเต่ละซ้ำจะมีชุดควบคุม หลังจากนั้นนำไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างเซลล์ด้วย PBS pH 7.4 เมื่อครบเวลา ดูสารละลาย MTT ออก แล้วเติม DMSO บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที วัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลทที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จากนั้นให้ดูค่า Cell viability ว่าข้าวชนิดใดซึ่งสารสกัดจากข้าวสังข์หยด เป็นข้าวที่มีค่า Cell viability สูงที่สุดในทั้งเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) และเซลล์หลอดเลือด (EA.hy962)