การพัฒนาครอสเวิร์ดอักษรเบรลล์สําหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาน์นันท์ ภูสมสวนจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์