การพัฒนาก้อนวัสดุปลูกน้ำหนักเบาจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่เสริมธาตุอาหารจากแหนแดงร่วมกับกากถั่วเหลืองเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการปลูกมะเขือเทศในระบบกลับหัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลชญา มหาโล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกมะเขือเทศทางการค้าติดต่อกันตลอดทั้งปี ทำให้ผลผลิตลดลง การปลูกในวัสดุปลูกจึงเป็นทางเลือกที่จะนำมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง วัสดุปลูกที่สามารถหาได้ง่าย ลดต้นทุนการผลิต และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา กากถั่วเหลืองและแหนแดงตากแห้ง เพื่อพัฒนาก้อนวัสดุปลูกให้มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบกับดินปลูกที้มีขายตามท้องตลาด รวมทั้งศึกษาวัสดุปลูกที่หมักและไม่หมักด้วยน้ำหมักชีวภาพ ทำการศึกษา 10 กระถาง ที่มีอัตราส่วนของขี้เลื่อยไม้ยางพารา กากถั่วเหลืองและแหนแดงตากแห้งที่แตกต่างกัน และที่มีดินปลูกล้วน

โดยนำ 5กระถางแรก ไปหมักน้ำหนักชีวภาพเป็นเวลา14 วัน ส่วนอีก 5 กระถางต่อมาไม่ต้องหมัก จากนั้นนำเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการแช่น้ำ48 ชั่วโมง มาปลูกทั้ง 10 กระถาง ทำการบันทึกผลการเจริญเติบโตทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยวัดความสูง นับจำนวนใบ จำนวนผลและบันทึกภาพ ซึ่งผลการศึกษาคิดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทำให้ได้ก้อนวัสดุปลูกที่เหมาะสม มีน้ำหนักเบา มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ