เครื่องตรวจจับควันบุหรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิชญ์ เฝือคง, วรรณพรต ทัสสโร, ธนกฤต พุ่มเล่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาโครงงานเรื่อง เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ที่มีการทดสอบภายในโรงเรียน โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับควันควัน MQ-2 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีความสามารถตรวจจับแก๊ซได้หลายชนิด โดยเฉพาะแก๊ซติดไฟ โดยอาศัยกระบวนการทำงานในการส่งสัญญาณ analog ไปยังบอร์ด Arduino ซึ่งอาศัยการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งการทำงานโดยการตรวจจับควันบุหรี่ และสั่งการไปยังหลอดไฟ LED ที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนหากตรวจพบควันบุหรี่ และมีการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อตรวจพบพบว่ามีควันบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเข้ามามีส่วนช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆของระบบการทำงาน ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ จากการทดสอบจำนวน 100 ครั้ง เครื่องตรวจควันบุหรี่สามารถทำงานได้ 98 ครั้ง สรุปได้ว่า เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 98%