เกมคณิตศาสตร์ Math IQ Puzzle

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พาขวัญ นพชัยยา, อภิญญา พุทธสุภะ, ชาติตะวัน อิ่มอาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทร์, รักก่อ ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดและสติปัญญาให้คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักการคณิตศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์เป็นเกมเพื่อใช้ในการเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน สร้างความเพลิดเพลินและความมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ ผู้จัดทำจึงสร้างโครงงานเกม Math IQ Puzzle ซึ่งเป็นเกมคณิตศาสตร์ที่เกิดจากการประยุกต์และผสมผสานเกม 24 และเกม 108 IQ กับลักษณะการเล่นเกมในรูปแบบเกมหมากกระดาน ผู้เล่นจะมีหมาก 4 ตัว ซึ่งผู้เล่นจะเลือกเดินหมากแต่ละตัวบนกระดานที่แต่ละช่องมีตัวเลข 1-10 ปรากฏอยู่ การเดินมีจำนวนช่องตามแต้มลูกเต๋าที่ทอย แต่ละช่องจะมีตัวเลขปรากฏ ผู้เล่นต้องนำตัวเลขในช่องหมากของตนทั้ง 4 ตัว เพื่อใช้ในการคำนวณคำตอบให้ตรงกับไพ่คำตอบ 0-99 ที่สุ่มเปิดไว้ หากคำนวณได้ถูกต้องผู้เล่นจะได้รับคะแนนตามผลบวกของคะแนนของตัวเลขที่ใช้ ซึ่งการให้คะแนนตัวเลขแต่ละตัวผู้จัดทำได้ทำการใช้ความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น และวิธีเรียงสับเปลี่ยน เพื่อศึกษาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และหาความน่าจะเป็นที่ตัวเลขแต่ละตัวจะสามารถใช้ในการคำนวณได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนตัวเลขนั้นๆ ซึ่งผู้จัดทำได้นำเกมไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คนได้เล่นเกม และแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเกม Math IQ Puzzle ต่อไป