การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการใช้รังสีทำหมันแมลงวันผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริกา วันศุกร์, สายฝน เยรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการระบาดอย่างหนักของเเมลงวันผลไม้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อาจนำไปสู่ปัญหาระดับประเทศคือการห้ามส่งออกผลไม้ออกต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการเเก้ปัญหานี้หลากหลายวิธี วิธีหนึ่งซึ่งได้ผลค่อนข้างดีคือการทำหมันให้เเมลงวันผลไม้ด้วยการฉายรังสี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานเกิดความสนใจที่จะทำโครงงานโดยการใช้เเนวคิดในการทำหมันเเมลงวันผลไม้เหล่านี้ โดยอาศัยการสร้างเเหล่งคลื่นไฟฟ้าเเม่เหล็กที่ประสิทธิภาพทำให้แมลงเป็นหมันได้เทียบเท่ากับการใช้รังสี เเต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ในการใช้งาน โดยใช้หลักการล่อเเมลงวันผลไม้เข้ามาในกล่องอุปกรณ์เเม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ ซึ่งใช้เศษผลไม้หรืออาหารเทียมล่อ เมื่อเเมลงวันผลไม้เข้ามาในอุปกรณ์ที่มีคลื่นไฟฟ้าจะส่งต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศผู้ เมื่อปล่อยเเมลงวันผลไม้ออกไปสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ เเล้วตัวเมียไปวางไข่ในเนื้อผลไม้ ไข่นั้นจะไม่มีตัวอ่อนฟักออกมา เเล้วหากเป็นคู่ผสมพันธ์ุที่เป็นหมันทั้ง 2 เพศ ตัวเมียจะไม่วางไข่ทั้งนี้จะไม่เป็นการทำลายสิ่งเเวดล้อม เเต่จะเป็นการลดจำนวนการผสมพันธ์ุเเมลงวันผลไม้เพื่อลดปริมาณ เเละนำไปสู่การไม่พบเเมลงวันผลไม้ในเเหล่งประกอบอาชีพของเกษตรกรต่อไป