การออกแบบอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5 ของหน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คูน เซ็นกลาง, พลกฤต อังศุโภไคย, กฤชชณัฐ รัตนสายใย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการหน้ากากอนามัยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทยหลาย ๆ พื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยทั่วไปหน้ากากอนามัยที่ขายตามท้องตลาดแบ่ง ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป (Surgical Mask) หน้ากากอนามัยแบบผ้า และหน้ากากอนามัยแบบ N95 ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัยที่ขายตามท้องเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดและราคาสูง ทำให้ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5 ของหน้ากากอนามัยเชิงการค้า ที่มีกระบวนการทดสอบอย่างง่ายและราคาถูก โดยจำลองรูปแบบการกรองฝุ่นให้สอดคล้องกับระบบการหายใจของมนุษย์ อุปกรณ์ชนิดนี้ผลิตมาจากแผ่นอะคริลิคใสเกรดการค้า มีขนาด เท่ากับ 22 x 31 x 22.5 ลบ.ซม. มีฝาปิด ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนป้อนอากาศเข้า (input) และส่วนป้อนอากาศออก (output) ที่มีอุปกรณ์เซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่นอยู่ทั้ง 2 ส่วน และมีช่องสำหรับใส่หน้ากากอนามัยกั้นตรงกลางเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพการกรอง โครงงานนี้จะทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชนิดของหน้ากากอนามัย ระยะเวลาการใช้งานของหน้ากากแต่ละชนิด ผลของความชื้นต่อประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากแต่ละชนิด และชนิดของสารเคลือบที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบขึ้นมาสามารถวัดประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดได้ผลดี สามารถบ่งบอกคุณภาพหน้ากากอนามัยเชิงการค้าแต่ละชนิดได้ (30 – 90%) และมีการใช้งานที่สะดวกไม่ยุ่งยากอีกด้วย