การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของพืชในระบบบึงชีวภาพโดยใช้จุลิทรีย์ชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาวัต เรืองสังข์, ภูชิต พลาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้ำ รวมถึงอากาศซึ่งล้วนแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักใน

ดินก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาการ

ปนเปื้อนโลหะหนักในหลายพื้นที่ สาเหตุของการปนเปื้อนโลหะหนักมาจาก การทำอุตสาหกรรม

การทำเหมืองแร่ การทำการเกษตร รวมถึงขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกวิธี เป็นต้น ซึ่งจากสาเหตุ

เหล่านี้ทำให้มีการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมสะสมมากขึ้น ไม่ว่าจะสะสมในแหล่งน้ำ อากาศ

และดิน และมีความสนใจพิเศษคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของพืชในระบบบึงชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถดูดซับโลหะหนักที่มาจากการประกอบอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ หรือการทำการเกษตรได้ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ

1.เพื่อศึกษาชนิดของจุลินทรีย์และพืชที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนัก 2.เพื่อศึกษาชนิดของพืชและจุลิทรีย์ที่เหมาะสมต่อการดูดซับโลหะหนักในความเข้มข้นที่ต่างกัน 3.เพื่อศึกษาวิธีการปลูกพืชที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักที่เหมาะสม โดยประชากรที่ใช้ประกอบด้วย2กลุ่มคือ 1.พืช hyperaccumulator 2 ชนิดได้แก่

Typha angustifolia (ธูปฤาษี) และ Eichhornia crassipes (ผักตบชวา) 2.จุลินทรีย์ 7 ชนิดได้แก่

Sphingomonas paucimobilis , Bacillus subtilis (hay bacillus) , สกุล Rhizobium , Escherichia coil

, Bacilus sp. L 14 , Penicillium brevicompactum ,และ Rhizopus delemar