โครงงานผลิตซีเรียลปลอดกลูเตนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา คลี่ฉายา, เปมิกา พงษ์วุฒิประพันธ์, กัญญาณัฐ กิตติธรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลิตซีเรียลปลอดกลูเตนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อผลิตซีเรียลที่ไม่มีส่วนประกอบของกลูเตนและความหวานต่ำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่มีเป็นอาหารที่ไม่มีกลูเตนและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยผู้จัดทำได้คิดสูตรซีเรียลทั้งหมด 3 สูตรที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันและเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดมาซึ่งมีส่วนประกอบคือข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ 50 กรัม แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 7 กรัมและส่วนประกอบอื่นๆดังนี้ น้ำตาล 20 กรัม นมถั่วเหลือง 50 กรัม น้ำผึ้ง 30 กรัม กล้วยน้ำว้า 50 กรัม ถั่วอัลมอนด์ 20 กรัม และลูกเกด 20 กรัม แล้วนำมาวัดค่าความหวานด้วยเครื่อง brix refractometer พบว่ามีร้อยละbrix ต่ำกว่าซีเรียลจากท้องตลาด จากนั้นนำซีเรียลที่ผลิตขึ้นไปคำนวณแคลอรี่โดยใช้การเทียบปริมาณแคลอรี่กับค่าแคลอรี่ในสารอาหารต่างๆจากเว็บไซต์ของ fatsecret (2566) และนำไปทดสอบความพึงพอใจผ่าน google form กับครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจำนวน 30 คน พบว่าจุดเด่นของซีเรียลปลอดกลูเตนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่คือความกรอบ และกลิ่นของซีเรียลเป็นด้านที่ควรปรับปรุงมากที่สุด ทำให้ซีเรียลปลอดกลูเตนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผลิตขึ้นดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นอาหารทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนได้