การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนและหญ้าคาที่มีน้ำยางพาราเป็นตัวเชื่อมประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตม์ วิสีปัตน์, สุธาสินี บริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงมากขึ้น จนก่อให้เกิดความไม่สบายตัวต่อผู้อยู่อาศัย จึงมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร รวมถึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้วย อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ผลิตฉนวนกันความร้อนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งสารเคมีในฉนวนยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้งานอีกด้วย จึงมีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ประกอบกับประเทศไทยมีขยะเปลือกทุเรียนจากกระบวนการแปรรูปและส่งออก และมีวัชพืชที่กำจัดยากอย่างหญ้าคา เป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนและหญ้าคาโดยมีน้ำยางพาราเป็นตัวเชื่อมประสาน เพื่อช่วยในการพัฒนาฉนวนป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่ภายในอาคาร ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ใช้งาน มีราคาถูก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย อีกทั้งยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และยังเป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรสวนทุเรียนอีกด้วย