การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชานอ้อยร่วมกับกากขี้แป้งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชริศ วณิชกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์