การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากแก่นของต้นสนสองใบเพื่อพัฒนาเป็นเจลเคลือบฟันเพื่อลดการเกิดฟันพุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษชลธร เพียรทรัพย์, สิรวิชญ์ ดาบทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคฟันผุคือ โรคของฟันที่มีเนื้อฟันถูกทำลายไป โดยมีการทำลายแร่ธาตุที่เป็น องค์ประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อเหล่านี้ จนทำให้เกิดเป็นรูหรือโพรงที่ตัวฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะลุกลาม ขยายใหญ่และลึกขึ้นเรื่อยๆ และเกิดการเจ็บปวดได้ และสุดท้ายอาจต้องสูญเสียฟัน โดยต้องถอนออกไป (Ldcdentical, 2562) โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟันผุ คือแบคทีเรียที่ชื่อส่า Streptococcus mutan หรือย่อว่า S. mutans แบคทีเรียชนิดนี้จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นคราบพลัค และขยายตัวแพร่พันธุ์อยู่ภายในช่องปาก โดยปัจจุบันมีวิธีป้องกันมากมาย โดยวิธีที่นิยมและใช้มากที่สุตคือการใช้สารฟลูออไรด์ (Interpharma, 25561)จากเหตุผลข้างต้น ทางคณะผู้จัดจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากแก่นของต้นสนสองใบเพื่อพัฒนาเป็นเจลเคลือบฟันเพื่อลดการเกิดฟันผุ เพื่อเป็นยาทางเลือกในการป้องกันฟันผุทมประสทธภาพใกลเคยงเจลเคลบฟนแบบฟลออไรด และลดการใชสารฟลออไรดทกอใหภาวะฟนตกกระ อกทงยงเปนทางเลอกสำหรบการดรกษาฟนของผคนในพนททมฟลออไรดในนำประปาสง