การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่มีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนรี จั่นหยง, พัทธนันท์ กิจสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่มีค่าต่ำที่สุดของสารสกัดจากเปลือกส้มโอที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus ได้ โดยหาความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเปลือกส้มโอที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ (MIC) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสารสกัดจากเปลือกส้มโอและ เจลาตินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus โดยการนำชิ้นส่วนของแผ่นเจลาตินที่ดูดซับสารสกัดมาทดสอบโดยวิธี agar well diffusion ศึกษาปริมาณสารสกัดจากเลือกส้มโอที่ได้จากตัวทำละลายที่ต่างกัน และศึกษาอัตราส่วนระหว่างเจลาตินกับน้ำที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเจลาตินสำหรับเป็นวัสดุปิดแผล ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้ 1) สกัดสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวทองดี 2) เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด 3) ขึ้นรูปวัสดุปิดแผลเจลาติน 4) นำสารสกัดใช้ร่วมกับเจลาตินและทดสอบการยับยั้ง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การนำไปพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลเจลาติดควบคู่กับสารสกัดจากเปลือกส้มโอใช้กับแผลของผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อลดโอกาศการติดเชื้อของบาดแผลที่นำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดได้