พัดลมไอเย็นพกพาจากแผ่นเพลเทียร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา ชละเอม, ปาริชาติ นุ่นจุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง พัดลมไอเย็นพกพาจากแผ่นเพลเทียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพัดลมไอเย็นที่ใช้จำนวนแผ่นเพลเทียร์ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ให้แก่พัดลมไอเย็น โดยการนำแผ่นเพลเทียร์มาใช้ในการทำความเย็น ตามปรากฏการณ์เพลทีเยอร์ที่เป็นปรากฏการณ์การการทําความเย็นด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อตัวนำของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ ซึ่งจะใช้ชุดคิดควบคุมอุณภูมิในการควบคุมการทำงานของพัดลม และใช้ฮีตซิงก์ร่วมกับบล็อกน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของแผ่นเพลเทียร์