ฟิล์มห่ออาหารจากไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรญาณ์สินี ทองสร้อย, ศุภรดา หนูคาบแก้ว, คริษฐ์ รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร, ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มจากพอลลิเมอร์ธรรมชาติ สำหรับใช้ในการถนอมคุณภาพของอาหารทั้งกายภาพและทางเคมี จากการศึกษาพบว่า ไคโตซาน มีสมบัติในการต่อต้านจุลินทรีย์ และเชื้อราบางชนิด โดยมีกลไกสามารถจับกับเซลล์ของจุลินทรีย์ได้ จึงเป็นสารช่วยรักษา กลิ่นและรส รวมถึงความสดของอาหาร อีกทั้งไคตินเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย เนื่องจากไคติน-ไคโตซาน เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติสามารถเข้าได้รับร่างกายมนุษย์ ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย จึงมีแนวคิดที่จะผลิตแผ่นฟิล์มไตโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อใช้ในการเก็บอาหาร โดยใช้องค์ประกอบหลักเป็นไคโตซานจากเปลือกกุ้ง โดยจะมีการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มทั้งด้านกายภาพและเคมี