พลาสติกชีวภาพจากไคตินในเปลือกกุ้งและเซลลูโลสในเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา ศักดาพิสุทธิ์, เมธินทร์ แสงสุริยันต์, ศิริณัฏฐ์ ลิ่มวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบพบเจอ นั่นก็คือ ปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้เวลานานในการย่อยสลาย และหากพลาสติกเหล่านี้ปะปนในธรรมชาติจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศต่อกันเป็นทอดๆ เป็นห่วงโซ่อาหาร เช่น ไมโครพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่หลุดรอดลงไปในมหาสมุทรได้จากการบำบัดน้ำเสีย พลาสติกเหล่าที่ไม่ได้ละลายหายไปไหน เพียงแต่แตกตัวเป็นชิ้นเล็กลง จนเป็นอาหารของแพลงก์ตอนและหอยต่างๆ ทำให้ไมโครพลาสติกเข้าไปในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น้ำ เช่น ทำให้ลำไส้ของปลาเกิดความผิดปกติ สารเคมีในไมโครพลาสติกจึงอาจเป็นพิษและคุกคามสุขภาพมนุษย์ ในไมโครพลาสติกมีกลุ่มสารมลพิษตกค้างยาวนาน หรือ persistent organic pollutants (POPs) เช่น ยาฆ่าแมลงและพลาสติกไซเซอร์ หรือแม้กระทั่งส่วนประกอบในพลาสติกประเภท PE และ PP ดังนั้น สุขภาพของมนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงทุกครั้งที่กินอาหารที่มีพลาสติกหรือไมโครพลาสติกปนเปื้อน

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะผลิตวัสดุทดแทนพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากไคตินในเปลือกกุ้งและเซลลูโลสในเปลือกข้าวโพด ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการทำพลาสติกชีวภาพนี้เป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการประกอบอาหารหรือใช้ในครัวเรือน ที่ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อะไร จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้นภายในประเทศ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นโครงงานนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขยะนี้เหล่านี้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี่ได้มีงานวิจัยที่ทำพลาสติกชีวภาพทดแทนแต่ไม่สามารถนำมาแปรรูปเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความร้อน ความเย็น หรือบรรจุของเหลวได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพที่ทำขึ้นด้วยเช่นกัน