การศึกษาสารสกัดจากใบตองและสารละลายไคโตซาน เพื่อใช้ในการเคลือบบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งตระการ บุญสุข, ญาณิศา แซ่ว่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ, สุวิภา อึ้งไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมสูงขึ้น อีกทั้งสารจากธรรมชาติที่นำมาใช้ห่อหุ้มอาหาร หรือ ใช้เป็นอาหาร มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น สารสกัดจากใบตอง และ ไคโตซานเป็นสารที่ได้จากไคตินซึ่งพบมากในสัตว์เปลือกแข็งเช่นปู หมึก กุ้ง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ของสารสกัดจากใบตองกล้วยน้ำว้าและไคโตซานที่เคลือบบนบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร โดยศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ ด้วยวิธีการทดสอบ 2 วิธี ได้แก่ วิธี Disc diffusion โดยใช้ paper disc 2 ชนิด เป็นตัวแทนบรรจุภัณฑ์ คือ กระดาษมาตรฐานที่ใช้ในทางจุลชีววิทยา และกระดาษชานอ้อย และ วิธี Agar well diffusion ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบตองไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli เมื่อใช้ทั้งสองวิธีการทดสอบ ส่วนสารละลายไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli ได้ โดยขึ้นกับวิธีการทดสอบที่ใช้ จากการทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารละลายไคโตซานชนิดน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง (250 kDa) และชนิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (25 kDa) ที่ความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ (4 mg/mL) มีค่าเฉลี่ย Inhibition zone ที่สามารถยับยั้งได้ดีที่สุด คือ 11.8 mm และ 10.5 mm ตามลำดับ และจากการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion พบว่าสารละลายไคโตซานชนิดน้ำหนักโมเลกุลปานกลางความเข้มข้นสูงสุด (4 mg/mL) ที่เคลือบบนกระดาษชานอ้อย สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด ในขณะที่ไคโตซานชนิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำความเข้มข้นสูงสุดที่เคลือบบนกระดาษมาตรฐานสามารถยับยั้งได้ดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย Inhibition zone คือ 7.1 mm และ 6.5 mm ตามลำดับ ซึ่งการเคลือบบนกระดาษทั้งสองชนิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติจากการวิเคราะห์ค่า p-value จากผลการศึกษานี้จึงเป็นที่น่าสนใจในการนำไคโตซานมาเคลือบบนบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ E. coli