การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบกกสามเหลี่ยมใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพิศ ภูสีห์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญเนตร เสวตโสธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์