การศึกษาคุณภาพของสบู่ก้อนที่ได้จากนํ้ามันพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธวัช เกียรติวีรภัทร, ธนภัทร ธัชศฤงคารสกุล, ภูวิศ กานตยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หัสวนัส เพ็งสันเทียะ, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะทําการทดสอบคุณภาพของสบู่ที่ได้จากนํ้ามันพืชชนืดต่างๆ และหาว่าส่วนผสมใดที่ทําให้สบู่มีคุณภาพสูงที่สุด