การศึกษาน้ำสกัดชีวภาพจากเปลือกแตงโมและเปลือกกล้วยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คีตบดินทร์ เกษมพรมณี, ธราธร โฆสิตะมงคล, กิตติพัฒน์ ลิ่มปิยะกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์, พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องขยะย่อยสลาย เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของโลก ซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหา คือ การนำมาใช้ในการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำสกัดชีวภาพ

โดยในงานวิจัยนี้ คณะวิจัยเลือกใช้เปลือกแตงโมและเปลือกกล้วยน้ำว้าเนื่องจากเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาขยะย่อยสลาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ลดต้นทุนในการทำการเกษตรกรรม และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน