การศึกษาคุณภาพของสบู่ก้อนจากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ธัชศฤงคารสกุล, ธีร์ธวัช เกียรติวีรภัทร, ภูวิศ กานตยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หัสวนัส เพ็งสันเทียะ, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะศึกษาเกี่ยวกับสบู่ที่ทําขึ้นจากนํ้ามันพืชชนิดต่างๆแล้วจะนํามาวัดคุณภาพ จากนั้นเราจะทําสบู่ที่ทําจากนํ้ามันหลายๆชนิดแล้ววัดคุณภาพเพื่อให้มีอัตราส่วนที่ลงตัวที่สุด จากนั้นจะนําไปพัฒนาเป็นสบู่เหลวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีสมมติฐานว่า สบู่ที่ทำขึ้นจากน้ำมันมะพร้าวมีคุณภาพดีที่สุด โดยคัดแยกจากสบู่ที่ทำขึ้นทั้งหมดจากน้ำมัน 6 ชนิด ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันมะรุม น้ำมันงา น้ำมันถั่วลิสง และน้ำมันละหุ่ง ซึ่งเมื่อทดสอบแล้วคณะผู้จัดทำจะนำน้ำมันทั้ง 6 ชนิดมาผสมกันและหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการทำสบู่เหลว และอาจใช้อัตราส่วนนี้ทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับสบู่อีกด้วย นอกจากนี้สบู่ที่ทำขึ้นจะปราศจากสารเคมีที่ปราศจากสารที่เป็นพิษต่อผิวหนังของผู้ใช้ เช่น ไตรโคลซาน เมทิลไอโซไทอะโซลิโนน และ โซเดียมลอริลซัลเฟต และคณะผู้จัดทำอาจนำอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ได้นี้ไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันต่อไป