อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นกระถางต้นไม้ย่อยสลายทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ ราชยม, สิรภัทร จันทร์มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์, กฤษณา สัสดีพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติโดยการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์โดยแปรปริมาณไคโตซานที่ 0, 20 และ 40 phr ซึ่งใช้เทคนิคการเบลนด์แบบปกติและแบบเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ทำการศึกษาสมบัติความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความแข็ง สมบัติการดูดซับน้ำและสมบัติการย่อยสลาย พบว่า ค่าความชันของกราฟความเค้น-ความเครียด ค่าความต้านทานต่อแรงดึง และความแข็ง เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณไคโตซาน ในขณะที่ค่าความสามารถในการยืดจนขาดลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า การเพิ่มปริมาณไคโตซานส่งผลให้การดูดซับน้ำและความสามารถในย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบเทคนิคการเบลนด์พบว่า ค่าความชันของกราฟความเค้น - ความเครียด ค่าความต้านทานต่อแรงดึง และความแข็งของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์สูงกว่าวัสดุ

ที่ได้จากการเบลนด์แบบปกติ เนื่องจากเฟสยางเกิดการวัลคาไนซ์ในขณะผสม ในขณะที่การดูดซับน้ำและความสามารถในย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีค่าต่ำกว่ากรณีการเตรียมด้วยเทคนิคการเบลนด์แบบปกติ