อิทธิพลของปริมาณสาหร่ายผมนางต่อสมบัติยางธรรมชาติคอมโพสิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครพงศ์ วงศ์สุบรรณ, ทักษ์ดนัย สำเภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรณุมา อินทฤทธิ์, สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางธรรมชาติเป็นวัสดุที่สามารถผลิตใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ (Renewable resources) มีสมบัติดีเยี่ยมในด้านความทนต่อแรงดึง มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีมีความยืดหยุ่นสูง ความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง อีกทั้งมีความร้อนสะสมในการใช้งานต่ำ ด้วยสมบัติเหล่านี้ทำให้ยางธรรมชาติได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกภาคอุตสาหกรรม แต่ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ส่วนหนึ่งของยางเหล่านี้ได้กลายเป็นขยะจำนวนมาก และไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นในการกำจัดขยะยางเหล่านี้จึงต้องใช้สารเคมีต่างๆในการกำจัดซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพื่อปรับปรุงความสามารถในการย่อยสลายได้ของยางธรรมชาติจึงได้นำสาหร่ายผมนางมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ ซึ่งสาหร่ายผมนางเป็นวัสดุหมุนเวียนได้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำและที่สำคัญมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการใช้สาหร่ายผมนางผสมยางธรรมชาติอาจะทำให้ยางธรรมชาติเกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น เนื่องจากสาหร่ายผมนางย่อยสลายได้ดี อาจะเป็นตัวช่วยให้ยางธรรมชาติเกิดการแตกหักเป็นชิ้นเล็กได้ง่ายและย่อยสลายได้ง่ายขึ้น โดยในการทดลองทำการแปรปริมาณสาหร่ายผมนางตั้งแต่ 0 10 20 30 40 และ 50 phr และทำการศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติการย่อยสลาย สมบัติการดูดซับน้ำ สมบัติทางความร้อน เป็นต้น