เกมคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวโพรเจกไทล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทพัทธ์ ขวัญเพชร, รชต นุ่นโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยนาฏ โชติกวณิชย์, เกศรินทร์ ชูม้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบออนไลน์มีสื่อการเรียนการสอนหลายประเภท เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์นั้นผู้เรียนไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ และยากในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันออกแบบและสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงไปในเกม ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือเล่น และฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่นผู้เรียนจะได้รับทักษะ และความรู้จากเนื้อหาบทเรียนไปด้วยขณะที่เล่น

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยการนำเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้ และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น