เครื่องผสมปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา เนนชู, ชาดารัตน์ เมขุนทด, นงนภัส ประสิทธิ์นอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร เขียวเเก้ว, เรณู เวบสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องผสมปุ๋ย ปัจจุบันประชากรประสบกับปัญหาเศษอาหารเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น นับว่าเป็นอีกปัญหาของประชากรครัวเรือนเป็นอย่างมาก ถ้าจะล้างตลอดเวลาที่ท่อตันก็เสียเวลา ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์เครื่องผสมปุ๋ย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ออกแบบประดิษฐ์เครื่องผสมปุ๋ย เพื่อลดปัญหาท่อตันและยังได้เอาเศษอาหารมาใช้ประโยชน์จากกการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบประดิษฐ์เครื่องผสมปุ๋ย พบว่า เครื่องผสมปุ๋ยที่ประดิษฐ์ขึ้นมา มีวิธีการประดิษฐ์ที่ง่าย เป็นเครื่องที่ทำมาจากถังหมักและจักรยาน สามารถใช้งานได้จริงผสมได้หลายถัง(จำนวนถังละไม่เกิน 20 ลิตร) โดยสามารถควบคุมความละเอียดที่อยากได้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบหยาบ หรือแบบละเอียด โดยแบบหยาบใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และแบบละเอียดสามรถใช้เวลาได้เรื่อยๆ ตามความพึงพอใจ จากการศึกษามีความคงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน