เครื่องพ่นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณวิสา พลกัน, กวิสรา พันธ์ชาติ, รังสิมา พันธุ์ฟูจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องพ่นอัจฉริยะ ในปัจจุบันมีชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้ที่คิดริเริ่มที่จะปลูกผักสวนครัวทำไร่และทำสวนที่มีขนาดย่อมหรือที่มีพื้นที่ไม่มากนักและไม่มีเวลามากพอหรือบางส่วนเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงมากพอที่จะยกถังน้ำไปรถน้ำผักสวนครัวหรือผักชนิดต่างๆเองได้สมาชิกในกลุ่มจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องพ่นอัจฉริยะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้และสำหรับคนที่ต้องพ่นยาให้กับพืชแต่ไม่อยากให้สารเคมีถูกตัว ทำให้การรดน้ำผักหรือพ่นยาเป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงกดปุ่มสั่งงานหรือกดบังคับรถเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องพ่นอัจฉริยะ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องพ่น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อเครื่องพ่นอัจฉริยะ และแบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ศึกษาและค้นคว้าการประดิษฐ์เครื่องพ่น 2.ออกแบบเครื่องพ่น 3.ประดิษฐ์เครื่องพ่น 4.พัฒนาและปรับปรุ่งเครื่องพ่น

ผลกรศึกษา พบว่า เครื่องพ่น ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา ระบบสามารถเคลื่อนที่ด้วยการควบคุมทางโทรศัพท์มือถือ น้ำเคลื่อนที่ไปได้อย่างทั่วถึงจากสปริงเกอร์ สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 3 ลิตร