เครื่องตัดโฟมพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร สุนทร, ญาณวรรณ บุตรดี, ญาณวีร์ บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องตัดโฟมพอเพียง เกิดจากการตัดโฟม ตัวอักษร ด้วยคัตเตอร์ หรือมีดมักจะทำให้โฟมที่ตัดหัก หรือเป็นขลุยผิวไม่เรียบเนียน ไม่สะดวกในการตัดโฟมที่หนา ๆ ไม่ได้ รูปทรงตามที่ต้องการ และใช้เวลานานในการตัด พวกเราจึงเกิดแนวคิดที่ จะพัฒนาเครื่องตัดโฟม ให้ใช้ ได้สะดวกเเละราคาถูก สร้างจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนมีอยู่ เพื่อเป็นการผ่อนแรง ประหยัดเวลา และสะดวกใช้ ในการตัดโฟม

เป็นโครงงานวิทยาสาสตร์ที่เกิดจากแนวคิดของสมาชิก คือเครื่องตัดโฟมพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมราคาประหยัดและอำนวยความสะดวกให้กับคนตัดโฟม จากการศึกษา ชนิดของลวด

ตัวนำในการนำความร้อนเพื่อใช้เป็นตัวต้านทานในการตัดโฟม สรุปได้ว่า สายกีตาร์ เบอร์ 1 และ 3 เป็น โลหะผสมระหว่าง นิเกิล 80% และ โครเมี่ยม 20% ทนแรงดึง จุดหลอม เหลวสูง มีความ ต้านทานสูง และ ลวดนิโครม C เป็นโลหะผสมระหว่างนิเกิล 60% โครมเมี่ยม 16% และเหล็ก 24% ร้อนไว มีความ ต้านทานสูง ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงของความต้านทานไฟฟ้า เมื่อผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ เครื่องตัดโฟม และนำไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้ตัดโดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ นำความร้อนของ ลวดตัวนำ ไฟฟ้า ที่ให้ความร้อนเร็ว และตัดได้เรียบไม่มีกลิ่นไหม้ จากสายกีตาร์ เบอร์ 1 และสายกีตาร์ เบอร์ 3และลวด นิโครม C พบว่ามีค่าเฉลี่ย ความพึง พอใจ เท่ากับ 4.6 , 4.6 , 4.8 และ 5 ตามลำดับ

จากการศึกษาเครื่องตัดโฟมพอเพียง พบว่า เครื่องตัดโฟมพอเพียงที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้ กับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น ต่อจากพาวเวอร์แบงค์ของโทรศัพท์มือถือ ใช้แรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ กระแส ไฟฟ้าที่ไหลผ่านในช่วง 1.5 – 3 แอมแปร์ ความต้านทานในช่วง 1-2 โอห์ม โดยใช้สายกีตาร์ และลวด นิโครมซึ่งเป็นลวดโลหะที่มีความต้านทานทานสูงเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปแล้วจะเกิดแรงเสียดทาน ที่ผิวทำให้เกิดการร้อนแดงขึ้นในการตัดโฟม ได้จริงโดยอาศัย การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน ความร้อน พบว่า ลวดนิโครม C และสายกีตาร์ เบอร์ 3 ตัดโฟมได้คุณภาพตามต้องการ ตามลำดับ จากการ ศึกษา พบว่า ลวดตัวนำที่มีความต้านทาน 2 โอห์ม แรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ กระแสผ่าน 2.5 แอมแปร์ สอดคล้อง กับกฎของโอห์ม ขนาดของลวดตัวนำที่เหมาะสมคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.43 มิลลิเมตร จะทำให้ตัดโฟม ได้ดีที่สุด