การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่าของพืช 5 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชยา โพธิ์เลี้ยง, พรทิพา จินาพุก, กัญญารัตน์ เจริญขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า (Malassezia Globosa) เป็นเชื้อราประเภทยีสต์ พบบนหนังศีรษะมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดรังแค โดยปกติจะใช้สารเคมีในการยับยั้งเชื้อราซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้ได้

จากการศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า พบว่าสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งคือวิตามินซี ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นวิธีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า โดยมีพืชที่นำมาสกัดดังนี้ ใบมะรุม ใบคะน้า พริกหวาน บลอกโคลี และทับทิม ดำเนินการทดลองด้วยการนำพืชทั้ง 5 ชนิดมาบดให้ละเอียดจะได้น้ำออกมา นำน้ำที่ได้เข้าสู่การสกัดคลอโรฟิลด์ออกมาด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอล80% นำเข้าเครื่องกวนสารเป็นเวลา 120 นาที หลังจากนั้นนำสารที่ได้มาเข้าเครื่องกลั่นระเหยภายใต้สุญญากาศควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 45 องศาเซลเซียส จะได้สารสกัดออกมา ต้องเก็บรักษาในขวดสีชาหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด ทำการเพาะเชื้อด้วยการนำเชื้อออกมาจากหนังศีรษะมนุษย์ ใส่ลงในจานเพาะเชื้อ พร้อมกับใส่อาหารเลี้ยงเชื้อลงไปนำเข้าตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน จากนั้นนำสารสกัดมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า บนเพลทที่เตรียมไว้ และนับสปอร์ของเชื้อรามาลาสซีเซียโกลโบซ่า

จากการทดลองพบว่าพริกหวานมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรามาลาสซีเซีย โกลโบซ่า ได้มากที่สุด เนื่องจากในสารสกัดพริกหวานที่ได้มานั้นวิตามินซีมากกว่าสารสกัดของใบมะรุม ใบคะน้า บลอกโคลี และทับทิม