การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันจากคลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลาภินี อ่ำดี, ชนากานต์ วงษ์สงฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริดา คงแคล้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาวะปกติในธรรมชาติจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กประมาณ 30 ไมโครเทสลา ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก และในการเจริญเติบโตของพืชก็ได้รับผลส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใช้แสงเป็นองค์ประกอบ โดยแสงกับสนามแม่เหล็กจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นสนามแม่เหล็กจึงอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ทางคณะผู้จัดทำสนใจสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์มีทิศทางในการไหล จึงอยากศึกษาทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็กว่าส่งผลยับยั้งหรือเร่งการเจริญเติบโตของพืช และในการทดลองใช้ขดลวดโซลินอยด์ 3 ขนาดที่มีจำนวนรอบที่พันแตกต่างกันได้แก่ 10, 15 และ 20 รอบ นำมาทดลองในไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 3 โวลต์ ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง และที่ใช้ต้นอ่อนทานตะวันมาเป็นพืชทดลอง เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ขนาดเล็ก และลักษณะทางกายภาพที่สังเกตเห็นได้ง่ายอย่างชัดเจน โดยจะเก็บผลการเจริญเติบโตจากขนาดของต้นทั้งตามยาวและตามขวาง ขนาดของใบวัดจากพื้นที่ มวลของต้น และ Cross Section เพื่อดูโครงสร้างภายใน