โปรแกรมช่วยจัดลำดับการทำงานบน Discord Platform

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาร์ค คูประเสริฐวงศ์, อรรถพันธ์ นิวัฒน์ปิติคุณ, นิตินาท เผ่ามานะเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, เสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การบันทึกภาระงานในแต่ละวิชา หรือ การจดการบ้าน นักเรียนโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีจดลงสมุด หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่การใช้วิธีการจดงานแบบนี้จะสามารถบันทึกได้เพียงแค่รายละเอียดคร่าวๆของงานเท่านั้น ขอบเขตความสามารถสูงสุดที่โปรแกรมทำได้คือการแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการจดงานเหล่านั้น โดยทางผู้จัดทำ ได้เลือกการทำ Bot (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ใน Discord Platform (แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร) ซึ่งสามารถจัดลำดับการทำงาน คำนวณเวลาการทำงาน และแจ้งเตือนให้แก่ผู้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยบริหารจัดการภาระงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมช่วยทำงานบนแพลตฟอร์ม Discord หรือ Bot Discord ที่กลุ่มผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญต่างๆของงาน ให้สอดรับกับสภาพการเรียนการสอน และ การทำงานในปัจจุบัน