โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องแบบเบย์เซียนสำหรับคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรวิญญ์ นิรนาทล้ำพงศ์, ภากร คุณาวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2040 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 600 ล้านและ 200 ล้านคน ตามลำดับ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องเข้ารับการติดตามโรคเบาหวานขึ้นจอตาอยู่เป็นระยะ หากพบว่ามีอาการในระดับที่เป็นอันตราย แพทย์จำเป็นจะต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นจนสูญเสียการมองเห็น การนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้นช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้รับการรักษาทันท่วงที จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยหลายๆฉบับไม่ได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนในการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทำให้เมื่อนำโมเดลออกจากช่วงทดลองมาใช้จริงกลับพบว่าได้ผลไม่เป็นตามคาด เนื่องจากในชีวิตจริงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพถ่ายจอประสาทตาและรูปร่างลักษณะของภาพที่ได้ก็มีความต่างกัน โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกในการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยมุ่งเน้นให้โมเดลสามารถประมวลผลภาพได้จากหลากหลายอุปกรณ์และสามารถคำนวณค่าความไม่แน่นอนด้วยวิธีของเบย์เซียนในการทำนายผลภาพแต่ละภาพได้