เว็บไซต์ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรณัฐ จองดี, เขมรัชต์ เขมสิริรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, สุพรรณี สุภีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน นักเรียนทุกคนมีการคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งการคำนวณอาจจะยากเกินไปที่จะคำนวณด้วยตนเองได้ จึงมีการใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณ แต่เครื่องคิดเลขที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกลับไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนได้ทั้งหมด ทำให้นักเรียนจำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเองควบคู่กับการใช้เครื่องคิดเลข

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดจะออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถประดิษฐ์เครื่องคิดเลขซึ่งสามารถรองรับความต้องการและลดเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณของผู้ใช้งานได้