เว็ปแอปพลิเคชันตามหาสัตว์เลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภากร คุณาวุฒิ, สฤก ไล้วิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ รูปไข่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันประกาศตามหา

สัตว์เลี้ยงโดยวัดจากความพึงพอใจในด้านต่างๆของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และ ได้มีการเก็บข้อมูล

อื่นๆ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบระหว่างใช้งานแอปพลิเคชัน และ

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ต่อไป

ผู้จัดทำทำการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยได้มีการเช่าเครื่องเซิฟเวอร์จากผู้ให้บริการ แล้วจึงได้

ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งมีการดำเนินการประมวลผลบนเครื่องเซิฟเวอร์นั้น ทำให้ผู้ใช้งานเว็บ

แอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ และจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานเว็บ

แอปพลิเคชัน พบว่าผู้ใช้งานมีความพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ระดับ ดีแต่มีลักษณะของ

เว็บแอปพลิเคชันบางประการที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุง คือ ส่วนของการ

กรอกข้อมูลเพื่อโพสต์ เพราะว่า สามารถใช้งานได้ยาก และยังมีความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะอีก

เล็กน้อย ซึ่งสามารถนำมาวิเคราห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างดีเยี่ยม