เว็บแอปพลิเคชันจองคิวร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนช่วงโควิด-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรัณ ยุคแผน, ฐานัจล์ เทียนทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภารัตน์ รูปไข่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การต่อแถวเข้ารับบริการหน้าร้านค้าหรือรอเลือกซื้อสินค้านั้นใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการมีจำนวนมากและมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนไม่ประสงค์ยืนต่อแถวหน้าร้าน อีกทั้งการยืนต่อแถวหน้าร้านส่งผลให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การหาแนวทางเพื่อลดการต่อแถวหน้าร้านถ่ายเอกสาร คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรว่า การนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการใช้แอปพลิเคชันมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การใช้เวลาดาวน์โหลดยาวนานหรือ ต้องการใช้งานไม่บ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะพัฒนาในรูปแบบของเว็ปแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามที่กล่าวมาข้างต้น