การพัฒนาเครื่องมือสําหรับประเมินความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ จากเครื่องหมาย miRNA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ ปันจักร์, มิ่งขวัญ วสันต์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูภิภัทร ใจแก้ว, ศศิพร ทองแม้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคอัลไซเมอร์ หรือ โรคเซลล์สมองตาย เป็นโรคที่ทำให้สมองไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูญเสียทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดำรงชีวิต ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยราว 30 ถึง 35

ล้านราย สำหรับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ มีด้วยกันหลายวิธี โดยวิธีที่มีความแม่นยำสูง เช่น การตรวจสารคัด

หลั่งจากสมอง อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวส่งผลกระทบในภายหลังต่อผู้ป่วย จึงมีการศึกษาพัฒนาวิธีการตรวจ

วินิจฉัย จากตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับกลไกการเกิดโรค miRNA เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพหนึ่งซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับกลไกของการสร้างโปรตีน และยังมีความจำเพาะเจาะจงสูง จึงมีความน่าสนใจในการนำไปพัฒนา

เป็นตัวชี้วัดสำหรับการช่วยวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ อันเป็นหัวข้อในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือ

ในการประเมินความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่าง เครื่องหมาย miRNA จาก

สารคัดหลั่งในผู้ป่วย และคนปกติ ทั้งนี้มีขอบเขตคือ ศึกษาเฉพาะกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป เชื้อชาติยุโรปและ

อเมริกา ทำการเก็บข้อมูล Whole genome sequencing จาก ADNI แล้วคัดกรองเฉพาะตัวอย่างที่มี DNA

sequence ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 15 นิวคลีโอไทด์ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MirEval2.0 ทำนายหา

Prediction sequence ของ miRNA hairpin ประมวลผลต่อผ่านฐานข้อมูล RNAcentral พบว่ามี miRNA

ที่เกี่ยวข้องกับ Prediction sequence ดังนั้นจึงสามารถนำข้อมูล miRNA ที่ทำนายได้ ทั้งในกลุ่มของผู้ป่วย

และคนปกติไปวัดค่าความสัมพันธ์เชิงสถิติต่อการเกิดอัลไซเมอร์ เพื่อนำความแตกต่างของข้อมูลไปใช้เป็น

ตัวชี้วัดสำคัญในการสร้างเครื่องมือช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ต่อไป