เกษตรอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทนันท์ นันทวาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวแต่ช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงที่ทำให้พืชเกิดการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และไม่มีศัตรูพืชมากัดกินกระผมจึงได้คิดที่จะนำเอากล่องสมองกลมาปรับใช้กับการควบคุมปริมาณน้ำ,ปุ๋ยและการเกิดโรคต่างๆโดยใช้โปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของพืชจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนแล้วให้กล่องสมองกลประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรและทำการปั้มสารที่ต้องใช้ลงไปในแปลงพืชหรือฉีดพ่นให้กับต้นไม้