เกมช่วยจำรูปแบบVSEPR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ศิริวัฒนานุรักษ์, มาอิ มิยากาวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการศึกษามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดได้มีการนำเอาสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนแบบออนไลน์ดังนั้นการศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องศึกษาเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งในปกติการเรียนการสอนภายในห้องเรียนมีรูปแบบการสอนที่ค่อนข้างน้อยและไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ศึกษา เมื่อมีเทคโนโลยีเข้าประยุกต์เข้ากับการสอนแบบปกติทำให้มีความน่าสนใจ แลมีวามคะดึงดูดใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น รายวิชาเคมีพื้นฐานเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญ เพราะเคมีพื้นฐาน ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่มีไปสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

การที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะในสื่อบันเทิงในรูปแบบเกม ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอเกม เกมออนไลน์ หรือเกมในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่ม วัยเด็ก-วัยรุ่น ไม่เพียงเท่านั้น เกมยังเป็นที่นิยมใน วัยผู้ใหญ่-วัยกลางคน เกมบางเกมไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียว ยังได้สอดแทรกเนื้อหาความรู้ เสริมสร้างความสามัคคี และยังช่วยพัฒนาความคิดหรือวิเคราะห์แนวทางการเล่นเกมนั้นๆอีกด้วย

รายวิชาเคมีพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องเข้าใจในเนื้อหาพันธะ Covalent ในรูปแบบ VSEPR เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หากผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ อาจจะทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนน้อย นำไปถึงการได้เกรดที่ไม่เป็นที่พึ่งพอใจ ซึ่งส่งผลเสียต่อตัวผู้ศึกษา

จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำเกมเกี่ยวกับพันธะ Covalent ในรูปแบบ VSEPR โดยมีชื่อเกมว่า “Bonding Pairs Challenge” เพื่อนำมาประกอบการศึกษาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เนื่องจาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้ศึกษาเนื้อหารูปร่างโมเลกุลของสารประกอบ Covalent ในรูปแบบ VSEPR คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบเกม เนื่องจากเกมนั้นเป็นที่สนใจในหมู่วัยรุ่น และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นที่นิยมสำหรับวัยเด็กหรือวัยรุ่น อีกทั้งยังพัฒนาความคิดต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาเนื้อหาในรูปแบบเกม ซึ่งจะทำให้การเรียนแบบบรรยายในห้องเรียนนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทั้งนี้ยังสามารถช่วยทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นและเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเรียนเคมีพื้นฐาน