เครื่อง body composition analyzer จากArduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกร ศรีศิริ, พรหมชัย ชูแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษา เนื่องจากคนไทยยัง มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งการบริโภคและการใช้ชีวิต ทําให้การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้นทั้งการ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โรคต่าง ๆ ได้เบื้องต้น เช่น การตรวจน้ำหนักไขมัน น้ำหนักกล้ามเนื้อ ซึ่งการชั่งน้ำหนักที่สามารถหา FAT%, FAT MASS, FFM, MUSCLE MASS, TBW, TBW% และ BONE MASS ได้จำเป็นต้องชั่งบนเครื่องชั่งที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย นั่นก็คือ เครื่อง Body composition analyzer แต่เครื่อง Body composition analyzer มีราคาค่อนค่างสูง จึงทำให้บุคคลทั่วไปซื้อมาใช้ได้ยาก และเครื่องชั่งทั่วไป ชั่งได้แค่น้ำหนัก อาจมีความเสี่ยงที่มีปริมาณไขมันเกินค่าทั่วไป ที่อาจก่อโรคได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำ Sensor MAX 30100 ซึ่งสามารถตรวจค่าออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง มาทำเป็นเครื่อง Arduino body composition analyzer โดยสร้างเป็นสายรัดข้อมือ และหาความสัมพันธ์ของค่าจาก Sensor MAX 30100 กับข้อมูล FAT%, FAT MASS, FFM, MUSCLE MASS, TBW, TBW% และ BONE MASS ของเครื่อง Body composition analyzer โดยการวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจจาก Sensor MAX 30100 กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ FAT%, FAT MASS, FFM, MUSCLE MASS, TBW, TBW% และ BONE MASS จากเครื่อง Body composition analyzer เมื่อมีตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวกำหนด ที่ร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยสามารถใช้โปรแกรม SPSS มาใช้ในการวิเคราะห์ได้แล้วนำข้อมูลไป calibrate หาความคลาดเคลื่อนได้ และยังสามารถพัฒนาต่อและนำไปใช้ในการวิเคราะห์โรคต่าง ๆ ต่อไปได้