การศึกษาการผลิตตัวดูดซับที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากเซลลูโลสและไคตินเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธรัก กลิ่นจำปา, ธนวัฒน์ ลาสนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หาวิธีการผลิต beads ที่มีประสิทธิภาพจากเซลลูโลสและไคติน พร้อมนำมาทดสอบการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย พร้อมกับหาวิธีจัดการกับbeadsหลังใช้งาน