สารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลานิล โดยใช้สารสกัดแทนนินเป็นสารสร้างตะกอนชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภารดี พานสายตา, จารุวรรณ เจริญไวย์, สตรีรัตน์ โรจนชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลานิล โดยใช้สารสกัดแทนนินเป็นสารสร้างตะกอนชีวภาพ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง ใบสาบเสือ ใบยูคาลิปตัส ใบข้าวโพด และกาบกล้วย ทดลองนำสารสกัดแทนนินมาบำบัดน้ำเสียจากน้ำเลี้ยงปลานิล และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียกับสารสร้างตะกอน คือ สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PAC) และปูนขาว