สารสกัดจากฝักคูนที่มีผลต่อแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์นรี ลีปาน, สุพรทิพย์ โพธิวัฒน์, ชาลิสา ชนะพจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรรัตน์ สิงห์นวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารสกัดจากฝักคูนที่มีผลต่อแมลงสาบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากฝักคูนแห้งที่มีผลต่อการกำจัดแมลงสาบ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดในการกำจัดแมลงสาบ และเพื่อศึกษาวิธีการกำจัดแมลงสาบอีกหนึ่งวิธีโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่1.วิธีการสกัดฝักคูนแห้ง บดฝักคูนพอประมาณ นำฝักคูนที่ได้แช่ด้วยเอทานอล 95% ปิดปากบิกเกอร์ให้สนิท แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 5 วัน นำมากรอง จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มากรองด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วนที่ต้องการ ตอนที่2.การทดลองประสิทธิภาพ นำสารสกัดมาเจือจางในอัตราส่วนสารสกัดต่อน้ำกลั่น 1:4 1:2 และไม่เจือจาง จากนั้นนำมาทดลองกับแมลงสาบที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วสังเกตผลและหาค่าเฉลี่ยอัตราการตายของแมลงสาบ