สารเคลือบผิวจากไคโตซานจากเกล็ดปลาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยรัตน์ สิทธิจันทเสน, สุภาวดี ตรีเดช, ชุติกาญจน์ จันทจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์กมล พลอ่อนสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการขายปลีกอะโวคาโด ผู้ค้าปลีกมักซื้ออะโวคาโดในจำนวนเยอะเพื่อให้พอต่อการขาย และต้นทุนถูกลง ในกรณีที่อะโวคาโดมาจากต้นเดียวกัน จะทำให้ระยะเวลาในการสุกไล่เลี่ยกัน ผลที่ตามมาคืออะโวคาโดสุกก่อนที่ผู้ค้าปลีกจะขายหมด ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีก ทางผู้จัดทำจึงสนใจทำสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอะโวคาโด โดยใช้ไคโตซานจากเกล็ดปลาที่เหลือทิ้ง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับเกล็ดปลาเหลือทิ้ง