เครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชชนก มั่นคงดี, ณภัทร วารีเศวตสุวรรณ, รสิตา เตชะมหพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่และเพื่อศึกษาการเพิ่มจำนวนวันก่อนไข่ไก่เสียสภาพ รวมถึงฆ่าเชื้อโรคบนผิวเปลือกไข่ไก่ที่ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์

โดยทำการศึกษาทดลองการยืดอายุไข่ไก่และการฆ่าเชื้อโรคบนผิวเปลือกไข่ไก่ด้วยสารประกอบแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนคือ ไข่ที่แช่ด้วยน้ำสะอาด ไข่ที่แช่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 2 ppm และไข่ที่เคลือบด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 2 ppm และคณะผู้จัดทำได้ทำการประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์มีขั้นตอน คือ การออกแบบลักษณะของเครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ และการประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดและเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์

จากการทดลองพบว่า ไข่ที่แช่ด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์กับไข่ที่เคลือบด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์สามารถยืดอายุไข่ไก่ให้เก็บรักษาได้นานกว่าไข่ที่แช่ด้วยน้ำสะอาด โดยอายุการเก็บรักษาของไข่ไก่ที่แช่ด้วยน้ำสะอาด ไข่ที่แช่ด้วยสารประกอบคลอไรท์และไข่ที่เคลือบด้วยสารประกอบคลอไรท์ จะอยู่ที่ 13 วัน 20 วัน และ 21 วันตามลำดับ