เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวิลาสินี ลีกำเนิดไทย, ชนัญชิดา วงศ์สิรสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องคว้านเมล็ดเงาะมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องคว้านเมล็ดเงาะและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคว้านเมล็ดเงาะ ได้ทำการทดลองวัดขนาดเงาะและขนาดเมล็ดเพื่อใช้ในการออกแบบฐานใส่ผลเงาะและท่อคว้านเมล็ดเงาะ พบว่าลูกเงาะมีความยาวรอบเส้นวงรีขนาดเฉลี่ย 13.22±0.79 เซนติเมตร และความยาว 5.49±0.53 เซนติเมตร ขนาดของเมล็ดเงาะมีค่าเฉลี่ย คือ 0.980±0.105 เซนติเมตร ส่วนประกอบของเครื่องคว้านเมล็ดเงาะแบ่งออกเป็น 1) ฐานใส่ผลเงาะ ซึ่งทำจากเรซิ่นที่หล่อจากลูกเงาะโรงเรียน 2) ท่อคว้านเมล็ดเงาะ โดยออกแบบใช้ท่อที่มีขนาด กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 12.0 เซนติเมตร และหนา 1.1 เซนติเมตร แบบมีคม ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 3) ส่วนของกลไกในการคว้านเมล็ดเงาะ ซึ่งใช้รูปแบบของคานอันดับที่ 2 ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคว้านเมล็ดเงาะโดยคว้านเมล็ดเงาะจำนวน 20 ลูก พบว่าสามารถคว้านเมล็ดเงาะได้ 100% และมีประสิทธิภาพในการคว้านเมล็ดเงาะมากกว่ามือร้อยละ 64.71