เครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญธร วชิราวิโรจน์, สิริชญา บุญประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซที่ใช้ระหว่างการผ่าตัด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้าง เครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซ 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซ การดำเนินงานเริ่มจาก การออกแบบ การทำงานของโปรแกรมและวงจร โดยโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่ โปรแกรม Arduino ใช้เซนเซอร์ แสงอินฟราเรดและจอแสดงผล 7 Segment ออกแบบเครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซ โดยการวาดแบบแปลน โครงร่างตัวเครื่องออกแบบให้ตัวเครื่องแบ่งเป็น 2 ฝั่ง สำหรับ ฝั่งแรกใช้นับผ้าก๊อซ ซับสารคัดหลั่งขนาดเล็ก และอีกฝั่งใช้สำหรับนับก๊อซสวอป หลังจากนั้นจัดหาอุปกรณ์และเริ่มเขียน โปรแกรม ต่อมาดำเนินการทดสอบโปรแกรมและสร้างแบบจำลองโดยประกอบเครื่องและวงจรเข้าด้วยกัน ต่อมาดำเนินการทดลอง นับจำนวนผ้าก๊อซและหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจำนวน ผ้าก๊อซ จากผล การศึกษา 1.สามารถสร้างเครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซได้ 2.ประสิทธิภาพการนับของเครื่องนับจำนวนผ้าก๊อซ เป็น 100%