เครื่องเเจ้งเตือนเเผ่นดินถล่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษกร บุญปั๋น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิพย์ นิโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในบริเวณภาคเหนือเป็นพื้นที่เขตภูเขาสูงมีการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม พายุฝนฟ้าคะนอง ฯลฯ ซึ่งดินโคลนถล่มส่วนมากเกิดจากความลาดชันภายใต้แรงดึงดูดของโลกเป็นหลัก โดยอาจอาศัยตัวกลางระหว่างการพัดพา ยกตัวอย่างเช่น น้ำฝน จากการที่น้ำฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในดินมาก จึงทำให้ดินไม่สามารถรองรับน้ำได้จึงเกิดการถล่มของดินลงมาผลกระทบของการเกิดดินโคลนถล่มมีมากมายโดยที่สำคัญคือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ที่เกิดจากดินถล่ม ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้อง

บริเวณที่พักอาศัยของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จะอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือบางส่วนมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง เป็นต้น การเดินทางกลับบ้านในแต่ละครั้งจะมีเส้นทางผ่านบริเวณภูเขา ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากดินโคลนถล่มระหว่างเส้นทาง ผู้จัดทำจึงคิดหาแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติดังกล่าว ผู้จัดทำจึงคิดที่จะสร้างเครื่องเตือนภัยดินโคลนถล่ม เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนการเกิดดินถล่มได้อย่างไวทันการณ์และสามารถทำให้เกิดการอพยพเตรียมตัวผู้คนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลา