แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริณัช ติมัน, ชนกพร อธิวัฒนาไพบูลย์, รัชพล กมลเทพไพฑูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวมรัตน์ รงค์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสภาพอากาสที่เป็นมลพิษและปัญหาฝุ่น pm2.5 ในภาคเหนือของประเทศไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ในปัจจุบันยังไม่มีการแก้ปัญหาที่สามารถลดปริมาณฝุ่นที่สะสมได้อย่างถาวรในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศเพื่อกรองฝุ่นและทำให้หายใจได้สะดวก แผ่นฟิลเตอร์กรองอากาศทั่วไปทำมาจาก Fiber glass ซึ่งย่อยสลายได้ยากและเป็นขยะที่เป็นมลพิษเมื่อหมดอายุการใช้งาน โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อผลิตเป็นแผ่นกรองอากาศ ซึ่งเส้นใยพืชสามารถย่อยสลายได้ง่ายเมื่อแผ่นกรองอากาศหมดอายุการใช้งาน