ศึกษาและวิเคราะห์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพงษ์ เตมีศักดิ์, ณัฐชนน มณีรัตน์, กิตติทัศน์ ไพรสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒน์ บุญฟอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งการวิจัยจะวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยจะเจาะจงไปที่ 2 กลุ่ม คือ 1.ดาวเคราะห์ชั้นในจำนวน 4 ดวง 2.ดาวเคราะห์ชั้นนอกจำนวน 4 ดวง ซึ่งผลการวิจัยที่เราต้องการ คือ เราต้องการรู้โครงสร้าง,อายุและองค์ประกอบของดาวเคราะห์เพื่อจะนำมาสู่การสันนิษฐานว่าดาวเคราะห์นอกระบบที่เราจะวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์(ดาวเคราะห์หิน หรือ ดาวเคราะห์แก๊ส)ไหน โดยจากการวิเคราะห์นี้จะทำให้ได้รู้ว่าองค์ประกอบของดาวเคราะห์นอกระบบนั้นใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเราหรือไม่ และ ทำให้ได้รู้อีกว่าถ้าองค์ประกอบของดาวเคราะห์นอกระบบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราใกล้กันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีดาวเคราะห์ที่มนุษย์สามารถอาศัยได้อยู่ในระบบวงโคจรเดียวกับดาวเคราะห์ที่เราเจอ